Çerez Politikası

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

 1. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı
  Bugüne kadar Chekici olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Chekici olarak taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır.

 2. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi
  Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Chekici Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

 3. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar
  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Chekici, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Chekici’nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Chekici, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Chekici, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Chekici, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Chekici, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

  Önemle belirtelim ki, Chekici, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.

  Kişisel verileri işlenen kişiler, Chekici tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;
  • a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • e. Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir. Chekici olarak bu haklara saygılıyız.


  Azami Tasarruf İlkesi/ Cimrilik İlkesi
  Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre Chekici’e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli veriler sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur.

  Kişisel verilerin silinmesi
  Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

  Doğruluk ve veri güncelliği
  Chekici bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Chekici, müşteriler ya da Chekici ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir.Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Chekici tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

  Gizlilik ve veri güvenliği
  Kişisel veriler gizlidir ve Chekici de bu gizliliğe riayet etmektedir.Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir.Chekici tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.
  Covid - 19 ve salgın hastalıklar nedeniyle çalışanlarımızdan ilave sağlık verileri talep edilebilecek ya da toplanabilecek ve toplanan veriler ilgili resmi makamlarla paylaşabilecektir

 4. Veri işleme amaçları
  Chekici’in kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

 5. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi

  Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi
  Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın(muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir.Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.

  İş ve Çözüm Ortakları Verileri
  Chekici, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

  Reklam amaçlı veri işleme
  E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk.Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir.Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır.Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına Chekici riayet etmektedir.Elektronik ileti gönderilebilmesi için kişisel veriler Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmelik gereği İleti Yönetim Sistemi A.Ş.'ye aktarılmaktadır.

  Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri
  Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

  Şirketin veri işlemesi
  Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

  Özel nitelikli verilerin işlenmesi
  Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Chekici ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.
  Chekici, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.

  Aracılığımızla rezervasyon yaptırdığınız hizmet, Covid-19 kapsamında çıkan genelge ve yasal düzenlemeler gereği müşterilerden, kendilerine ve yakınlarına ait sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere bazı kişisel veriler talep edebilir.Bu kişisel veriler, gerektiğinde resmi merciler ve sağlık kuruluşları ile paylaşılabilir.

  Otomatik sistemlerle işlenen veriler
  Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda Chekici, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak Chekici, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

  Çerez Politikası
  Chekici, birçok web sitesinde olduğu gibi web sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır. Chekici Çerez Politikası web sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

  Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi bu Politika’da gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

  Çerez Nedir?
  Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde web sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir. Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

  Çerez Türleri
  Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:

  Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin ana işlevi web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

  Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcıyı kapattıktan sonra da kullanıcı tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.

  Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

  Üçüncü Taraf Çerezler:Üçüncü taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

  Chekici’ye ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.

  Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız.

  Çerez adı

  Çerezleri Kullanım Amacı

  Çerez Türü

  Chekici

  İşlevsellik
  Site içi iyileştirme

  Ana site çerezi, oturum bilgileri için kullanılmaktadır.

  Google(analytics, doubleclick)

  Ölçümleme
  Reklam
  Site içi iyileştirme

  İşlevsel ve analitik çerezler
  Ticari çerezler

  Yandex (yandex.ru, mc.yandex.ru)

  Ölçümleme
  Reklam
  Site içi iyileştirme

  İşlevsel ve analitik çerezler
  Ticari çerezler

  Facebook

  Ölçümleme
  Reklam
  Site içi iyileştirme

  İşlevsel ve analitik çerezler
  Ticari çerezler  Chekici Web Sitesinde Kullanılan Çerezler
  Gizlilik Politikasına uygun olarak farklı türde çerezler kullanılmaktadır.

  Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.

  Analitik Çerezler: Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, web sitesi nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını değiştirebiliriz.

  İşlevsellik Çerezleri: Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.

  Hedefleme/Reklam Çerezleri: Chekici web sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek ya da bu Politika’da gösterildiği şekilde çerez tercihlerini değiştirerek engellemeniz mümkündür.

  Çerez Tercihlerinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz?
  Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

  Tarayıcı Adı

  Link

  Google Chrome

  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

  Internet Explorer

  https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Mozilla Firefox

  https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

  Yandex

  https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

  Safari

  https://support.apple.com/tr-tr/105082  Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

  Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Yurt Dışı Aktarımı
  Kişisel verileriniz, benzer hizmetlere kolay erişiminizi sağlamak amacıyla chekici.com tarafından yurt içindeki ve yurt dışındaki anlaşmalı şirketler ile paylaşılır. chekici.com ile anlaşması olmayan firmalarda arama, rezervasyon ve hizmet talebi yapabilmeniz amacıyla yurt içinde ve yurt dışında bulunan başka elektronik platformlarla da kişisel verileriniz paylaşılabilir.

  Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
  Veri sahibi olarak Chekici’e başvurarak;
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda Chekici talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Chekici Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.

  İşlevsel ve Analitik
  Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.

  Üçüncü Taraf Çerezler
  Chekici internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

  Ticari çerezler
  İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

  Çerezleri nasıl silebilirim?
  Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz.

 6. Çalışanlarımıza ait veriler
  İş ilişkisi için verilerin işlenmesi Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak Chekici, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder.

  Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme
  Chekici, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır.

  Çalışanların Yararına İşlemeler
  Chekici, özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de Chekici çalışanlara ait verileri işleyebilir.

  Özel nitelikli verilerin işlenmesi
  Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Chekici ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgülenerek kullanılır.

  Otomatik sistemlerle işlenen veriler
  Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.

  Telekomünikasyon ve internet
  Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiç birini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

 7. Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması
  Kişisel veriler, Chekici tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile ve Chekici iştirakleri ile paylaşılabilir.

  Chekici, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;
  • İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak Chekici’nin iş ortaklarına,
  • Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak Chekici’in tedarikçilerine,
  • Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak Chekici’in çözüm ortaklarına,
  • Chekici’in iştiraklerine.


  Chekici, kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

 8. İlgili kişinin hakları
  Chekici, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

  Chekici tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;
  • a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • e) 7'nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.


  Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Chekici, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir.

  Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresi www.chekici.com adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak İNÖNÜ MAH. MUAMMER AKSOY CAD. NİVO İSTANBUL A BLOK NO: 125 İÇ KAPI NO: 101 KÜÇÜKÇEKMECE/ İSTANBUL adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek Şirkete iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. Chekici, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

  Ayrıca güvenli elektronik imza kullanarak da taleplerinizi iletebilirsiniz.

 9. Gizlilik İlkesi
  İster çalışanlar isterse diğer kişilerin Chekici'deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

 10. İşlem güvenliği
  Chekici tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

 11. Denetim
  Chekici, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

 12. İhlallerin Bildirimi
  Chekici, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

  İhlallerin bildirimi ile ilgili www.chekici.com adreslerinde belirtilen usullere göre de başvurular yapılabilir.

  İletişim
  Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

  CHEKICI LOJİSTİK BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  Adres: İNÖNÜ MAH. MUAMMER AKSOY CAD. NİVO İSTANBUL A BLOK NO: 125 İÇ KAPI NO: 101 KÜÇÜKÇEKMECE/ İSTANBUL
  Tel: 0506 167 41 24
  Mail adresi: info@chekici.com

  Son Güncelleme: 2 Şubat 2021
HİZMET VERDİĞİMİZ FİRMALAR
 • Kristy ITT
 • Maygold Filo
 • Hdy Filo Kiralama
 • Irmak Group
 • Koza Gıda
 • Samamap
 • Destina
Sol menüyü kapat
Chekici'ye whatsapp üzerinden ulaşın
7-24 acil çekici iletişim hattı 0(544) 535 5004
Uyarı penceresini kapat
İşleminiz Başarılı!